Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu www.filtryzycia.pl

Część I

Ogólne postanowienia

§ 1 [Definicje]

Pojęcia wykorzystane w Regulaminie mają następujące znaczenie:

 1. Aqua System – przedsiębiorca Kamil Kamiński, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Kamil Kamiński, ul. Wapiennikowa 39G, 25-105 Kielce, NIP 6572500273.
 2. Filtry Życia – sklep internetowy, dostępny w domenie filtryzycia.pl, prowadzony przez Aqua System.
 3. Operator płatności – zewnętrzny podmiot, obsługujący płatności elektroniczne w ramach Filtrów Życia (np. Blik, karta płatnicza, przelew pay-by-link itp.).
 4. Rejestracja – proces założenia Konta przez Użytkownika.
 5. Użytkownik – posiadacz Konta w ramach Filtrów Życia.
 6. Konto – zbiór funkcjonalności i danych dostępnych dla Użytkownika, za pomocą loginu (ciągu znaków) i hasła, za pośrednictwem którego korzysta z Filtrów Życia.
 7. Regulamin – niniejszy dokument.
 8. Gość – osoby bądź podmioty nieposiadające Konta lub korzystające z Filtrów Życia bez zalogowania się do Konta.
 9. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Definicja ta obejmuje również inne podmioty, w tym przedsiębiorców, w zakresie w jakim prawo przyznaje im ten status.
 10. Kod lub Kod rabatowy – ciąg znaków złożony z liter, cyfr lub znaków specjalnych.

§ 2 [Zakres regulaminu]

Regulamin określa prawa i obowiązki Aqua System, Użytkowników i Gości w ramach Filtrów Życia.

§ 3 [Warunki techniczne]

Do poprawnego działania Filtry Życia wymagają:

 1. Dostępu do Internetu;
 2. Korzystania z przeglądarki Chrome, Firefox, Safari lub Edge bądź z przeglądarki mobilnej Chrome, Android, lub iOS Safari, w najnowszej dostępnej wersji
 3. Umożliwienia zapisywania i odczytywania plików cookie związanych z funkcjonalnościami Filtrów Życia.

§ 4 [Odpowiednie stosowanie postanowień]

O ile z Regulaminu wyraźnie nie wynika co innego, wszelkie postanowienia odnoszące się do Użytkownika stosuje się odpowiednio do Gościa.

Część II

Użytkownicy [Ogólne obowiązki]

Użytkownik korzystając z Filtrów Życia jest zobowiązany do:

 1. Przestrzegania Regulaminu;
 2. Nieujawniania loginu i hasła do Konta innym osobom;
 3. Przestrzegania przepisów prawa;
 4. Niedzielenia się Kontem z innymi osobami;
 5. Niewprowadzania treści bezprawnych.

§6 [Konieczność posiadania Konta]

Korzystanie z Filtrów Życia bez posiadania Konta jest ograniczone do podstawowych funkcjonalności, w szczególności przeglądania podstron produktów, treści oraz składania zamówień.

§7 [Rejestracja]

Założenie Konta wymaga podania danych określonych w formularzu rejestracyjnym oraz ustalenia hasła.

§8 [Funkcjonalność Konta]

 1. Konto umożliwia Użytkownikom korzystanie z dodatkowych funkcjonalności, w szczególności:
  1. Tworzenia i zarządzania listą adresów dostawy.
  2. Tworzenia i zarządzania listą zapamiętanych produktów.
  3. Dostęp do historii zamówień.
  4. Zmianę hasła.
  5. Zarządzanie preferencjami marketingowymi.
 2. Funkcjonalności Konta są dostępne wyłącznie dla zalogowanego Użytkownika.

Część III Proces zakupu

§9 [Zawarcie umowy sprzedaży]

 1. Z chwilą naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Użytkownik składa wiążące zamówienie na produkty lub usługi w ramach Filtrów Życia i zobowiązuje się opłacić zamówienie w całości, wraz z kosztami dostawy.
 2. Umowa sprzedaży produktów lub wykonania usługi zostaje zawarta z chwilą akceptacji złożonego zamówienia przez Aqua System drogą mailową. Aqua System może anulować zamówienie Użytkownika podając przyczynę.
 3. W przypadku gdy Użytkownik nie opłacił złożonego zamówienia podlega ono anulowaniu w ciągu 5 dni od jego złożenia, nawet jeśli zostało ono potwierdzone przez Aqua System. Nie dotyczy to zamówień, w których Użytkownik wybrał opcję płatności za pobraniem (przy odbiorze).

§10 [Dostawa]

 1. Potwierdzone i opłacone (w przypadku płatności z góry) zamówienie zostanie dostarczone na adres podany przez Użytkownika w procesie zakupu i w wybranej przez niego formie.
 2. Termin podany na podstronie z produktem określa planowany termin wysłania przez Aqua System danego produktu, nie jest to zaś termin jego dostarczenia do Użytkownika. W przypadku gdy termin jest określony w dniach, są to dni robocze od poniedziałku do piątku.
 3. Szczegóły oraz odpłatność dostawy określa oferta opublikowana na podstronie danego produktu.
 4. W ramach Filtrów Życia oferowana jest dostawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Planowany termin wysłania jest określany osobno dla każdego rodzaju produktu. W przypadku gdy w ramach jednego zamówienia znajdują się różne produkty Aqua System stosuje do całego zamówienia najdłuższy z tych terminów.

§ 11 [Przedsprzedaż]

 1. W przypadku oznaczenia oferty hasłem „Przedsprzedaż” Użytkownik składa zamówienia na produkt, który nie jest aktualnie w ofercie Filtrów Życia.
 2. W przypadku gdy zbyt mała liczba osób zdecyduje się na złożenie zamówienia w ramach przedsprzedaży lub warunki wpływające na sprzedaż ulegną zmianie (np. cena, opodatkowanie, wycofanie z dystrybucji, zmiana parametrów itp.) Aqua System może anulować zamówienie i zwrócić Użytkownikowi wpłacone środki taką samą metodą jak dokonana płatność.
 3. W przypadku rozpoczęcia realizacji zamówień złożonych w ramach przedsprzedaży Aqua System powiadomi Użytkownika o uruchomieniu realizacji zamówienia wraz z szacunkowym czasem jego realizacji.

§ 12 [Płatności]

Płatności za zamówienia złożone w Filtrach Życia Użytkownik dokonuje według wybranej przez siebie metody. W przypadku skorzystania z usług Operatora Płatności, Filtry Życia nie są dostawcą usługi płatności.

§ 13 [Rabaty]

 1. Aqua System może utworzyć i rozpowszechniać Kody, które umożliwiają obniżenie ceny np. danego produktu, dostawy czy całego zamówienia lub które przyznają Użytkownikowi dodatkowe uprawnienia.
 2. Szczegółowe zasady dotyczące Kodów rabatowych, w tym ograniczenia, czas trwania, warunki ich wykorzystania czy otrzymania, Aqua System określi każdorazowo dla danego Kodu w osobnej informacji bądź dokumencie.

Część IV  Pozostałe postanowienia

§ 14 [Reklamacja]

 1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących korzystania z Filtrów Życia, w tym nabywania produktów czy usług.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail sklep@aquasystem.pl lub listownie, na adres Aqua System podany w §1.
 3. Użytkownik powinien sprecyzować zakres swojej reklamacji. Reklamacja powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko Użytkownika,
  2. login (jeśli posiada Konto);
  3. szczegółowy opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji;
  4. wskazać kontakt (adres e-mail, adres do korespondencji listowej) na jaki ma wpłynąć odpowiedź na reklamację (dotyczy sytuacji, gdy Aqua System nie jest w stanie ustalić z dostępnych informacji gdzie przesłać odpowiedź np. jeśli reklamacja nie została złożona na adres e-mail).
 4. Reklamacje są rozpatrywane niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia ich doręczenia, w sposób wyżej podany. W przypadku reklamacji niezawierających elementów wskazanych w tym paragrafie termin ten biegnie od dnia ich uzupełnienia przez składającego reklamację.
 5. Użytkownik otrzymuje informację o sposobie załatwienia reklamacji na wskazany kontakt.

§ 15 [Rękojmia oraz gwarancja]

 1. Produkty nabywane w ramach Filtrów Życia mogą być objęte gwarancją określoną przez Aqua System lub inne podmioty np. producenta.
 2. Warunki gwarancji określa odrębny dokument.
 3. Aqua System może ograniczyć rękojmię w przypadkach dozwolonych przez prawo, podając odpowiednią informację na podstronie danego produktu.

§ 16 [Komunikacja]

 1. Wszelkie komunikaty, o których mowa w niniejszym Regulaminie oraz korespondencja będą przekazywane Użytkownikom w drodze elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany w ustawieniach Konta lub przy składaniu zamówienia, domyślnie jest to adres podany podczas rejestracji.
 2. Wszelka komunikacja, której adresatem na podstawie niniejszego Regulaminu jest Aqua System powinna być kierowana na adres poczty elektronicznej sklep@aquasystem.pl lub gdy niezbędna jest forma pisemna, na adres korespondencyjny Aqua System podany w §1.

§ 17 [Postanowienia końcowe]

Spory z Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem a wynikłe na gruncie niniejszego Regulaminu będą rozpatrywane przez sąd właściwy miejscowo dla Aqua System.

§ 18 [Rozwiązanie Umowy]

 1. Użytkownik może rozwiązać niniejszy Regulamin poprzez przesłanie drogą mailową oświadczenia na adres sklep@aquasystem.pl, z zachowaniem 15 dniowego okresu wypowiedzenia.
 2. Aqua System może rozwiązać niniejszy Regulamin poprzez przesłanie drogą mailową oświadczenia na adres podany przez Użytkownika w ramach Konta, z zachowaniem 15 dniowego okresu wypowiedzenia.
 3. Aqua System może wypowiedzieć Użytkownikowi Regulamin ze skutkiem natychmiastowym, przesyłając drogą mailową oświadczenie na adres podany przez Użytkownika w ramach Konta w przypadku, gdy:
  1. Użytkownik rażąco narusza postanowienia Regulaminu;
  2. Użytkownik w ramach korzystania z Filtrów Życia narusza prawo.

§ 19 [Zmiany Regulaminu]

 1. Aqua System zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany Regulaminu w całości lub w części. O zmianach i o terminie ich wejścia w życie Aqua System poinformuje Użytkownika z wyprzedzeniem co najmniej 15 dni, przesyłając stosowną informację wraz ze zmienionym Regulaminem na adres poczty elektronicznej podany w ustawieniach Konta oraz publikując planowane zmiany w Filtrach Życia.
 2. Po otrzymaniu informacji o zmianie Regulaminu Użytkownik może sprzeciwić się zmianom poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail W takim wypadku z dniem wejścia w życie zmian Regulaminu umowa ulega rozwiązaniu a Konto dezaktywacji.
 3. Jeśli Użytkownik nie wyraził sprzeciwu zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem określonym w powiadomieniu od Aqua System.

Regulamin sklepu

Używamy plików tekstowych zwanych „cookies” („ciasteczka”), by uczynić naszą stronę łatwiejszą w użytkowaniu. Dowiedz się więcej.

Ustawienia cookies Akceptuje

Ustawienia cookies

Ta strona korzysta z plików cookie, aby poprawić wrażenia podczas poruszania się po witrynie. Spośród nich pliki cookie, które są sklasyfikowane jako niezbędne, są przechowywane w przeglądarce, ponieważ są niezbędne do działania podstawowych funkcji witryny. Używamy również plików cookie stron trzecich, które pomagają nam analizować i rozumieć, w jaki sposób korzystasz z tej witryny. Te pliki cookie będą przechowywane w Twojej przeglądarce tylko za Twoją zgodą. Masz również możliwość rezygnacji z tych plików cookie. Jednak rezygnacja z niektórych z tych plików cookie może wpłynąć na wygodę przeglądania.